تلفن مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها : 34302345-083      داخلی : 107
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -
    بلوار پرستار - معاونت غذا و دارو -مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها

    کد پستی: 6715847141

    نمابر: 34279745-083

   پست الکترونیکی: rcof@kums.ac.ir