رئیس دانشگاه علوم پزشکی: دکتر محمودرضا مرادی            CV

معاون غذا دارو: دکتر قباد محمدی                    CV

معاون تحقیقات و فناوری: دکتر رضا خدارحمی

رئیس مرکز تحقیقات: دکتر کامبیز ورمیرا                CV

اعضای هیات علمی: