دکتر رشیدی       

 

جناب آقای دکتر خدابخش رشیدی

PhD بافت شناسی                                                                                                                                                                      

تلفن :  37106301      داخلی : 107

پست اکترونیکی:ku.rashidi@yahoo.com

 

    حاملیان

 

سرکار خانم مونا حاملیان

کارشناس ارشد شیمی آلی


تلفن :   37106301      داخلی :107

پست اکترونیکی: mona.hamelian@kums.ac.ir

 


کرانی
 

سرکار خانم دکتر شهلا کرانی

PhD پزشکی ملکولی


تلفن :   37106301      داخلی :107

پست اکترونیکی: sh_korani@yahoo.com

 

 

تاجه میری

جناب آقای احمد تاجه میری

دانشجوی دکتری میکروبیولوژی                                                                                                                                                                      

تلفن :  37106301      داخلی : 107

پست اکترونیکی: ahmadtajehmiri@kums.ac.ir