نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۱,۷۵۱ ۷۹ %
Chrome
Chrome
۷,۶۷۹ ۱۵ %
Other
Other
۹۳۳ ۲ %
Safari
Safari
۶۳۶ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۰۶ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۳۲۶ ۱ %
Opera
Opera
۲۵۴ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۱۵ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۱۴ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۸۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۵ ۰ %
Edge
Edge
۲۱ ۰ %

تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۱۷,۵۰۳,۲۰۹ نفر
۲۸۷ نفر
۱۵,۴۲۰ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

52.23.219.12
Other
USA