معاون غذا و دارو: دکتر قباد محمدی                              CV             ابلاغ               

مدیر آزمایشگاه معاونت غذاو دارو: دکتر مجید محمودی         CV              ابلاغ

رئیس مرکز تحقیقات: دکتر کامبیز ورمیرا                          CV              ابلاغ

  عضو هیات موسس مرکز:

دکتر غلامرضا بهرامی                                            CV               ابلاغ

 

سه نفر از اعضای هیات علمی: