در تاریخ 97/3/1 قراردادی مابین آقای دکتر ورمیرا و آقای اسماعیل جعفری جهت تولید دانش فنی جداسازی مخلوط نفتی با مبلغ ده میلیون تومان منعقد گردید.