جناب آقای خدابخش رشیدیrashidi

دکتری بافت شناسی                                                                                                                                                                     

تلفن :  4302345 -0833      داخلی : 107

پست اکترونیکی:ku.rashidi@yahoo.com

 


 

 


 


 

 

سرکار خانم مونا حاملیانhamelian

کارشناس ارشد شیمی آلی


تلفن :  4302345 -0833      داخلی :107

پست اکترونیکی: monahamelian@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر علیرضا جلالوند

  دکتری شیمی تجزیه                                                                                                                                             

تلفن :  4302345 -0833      داخلی : 107
 
             

پست اکترونیکی: ali.jalalvand1984@gmail.com

دکتر جلالوند