تلفن مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها :  4302345 -0833       داخلی : 107
 
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -
    بلوار پرستار - معاونت غذا و دارو -مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها

 

پست اکترونیکی:

                       rcof@kums.ac.ir